csevisuli

Ekreta belépés

GDPR

Adatvédelmi tisztviselő neve:
dr. Drahos Tamás

elektronikus elérhetősége:
tamas.drahos2@kk.gov.hu

Levelezési címe:
Esztergomi Tankerületi Központ
2500 Esztergom, Széchenyi tér 6.

Borítékon kérjük feltüntetni:
Adatvédelmi tisztviselő SK felbontásra

Uncategorised

Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:

Csengetési rend

 

Rövidített órás csengetési rend

Tanóra

Időtartam

Szünet

 

Tanóra

Időtartam

Szünet

0. óra

715 -  750

10’

 

0.óra

 715 -  745

10’

1. óra

800 - 845

10’

 

1. óra

800- 835

10’

2. óra

855 - 940

20’

 

2. óra

845- 920

20’

3. óra

1000 - 1045

10’

 

3. óra

 940- 1015

10’

4. óra

1055 - 1140

10’

 

4. óra

    1025- 11

10’

5. óra

1150 - 1235

10’

 

5. óra

 1110- 1145

10’

6. óra

1245 - 1325

35’

 

6. óra

 1155- 1225

35’

7. óra

1400 - 1440

5’

 

7. óra

   1300 - 1335

5’

8. óra

1445 -  1525

 

 

8. óra

   1340 - 1420

 

 

Belügyminiszter

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Piliscsévi Általános Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. január 21. - 2027. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2519 Piliscsév, Iskola utca 1-3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, / egyetemi szintű végzettség és tanítói / tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,
 •       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 •       legalább négy év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 •       cselekvőképesség
 •       büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 •       a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
 •       az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 •       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata
 •       a pályázó legalább négy évpedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével)
 •       90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 •       a pályázó szakmai önéletrajza
 •       a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)
 •       a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához
 •       a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít
 •       hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2023. január 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 30 147 0851 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Belügyminiszter címére történő megküldésével ( Esztergomi Tankerületi Központ, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 6 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/106/764-1/2022 , valamint a beosztás megnevezését: "Piliscsévi Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető)".
 •       Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról az érintett nemzetiségi önkormányzat egyetértésének beszerzését követően a köznevelésért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       az intézmény honlapja
 •       Esztergomi Tankerületi Központ honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni az Esztergomi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Piliscsévi Általános Iskola intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/esztergom honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. október 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Piliscsév község a Pilis-hegy lábánál, csodálatos természeti környezetben fekvő település. Lakosainak száma 2400 fő körül mozog, akik közül kb. 200 felnőtt korú vallja magát szlovák nemzetiségűnek. A szlovák lakosság betelepítése az 1700-as évek elejére tehető. Piliscsév, nemzetiségi hagyományai ápolásában nagy múltú település.

A régi, magyar község, nevével először 1274-ben találkozunk. Első általunk ismert birtokosa Csévi Róger fia, László volt.
A török megszállás alatt elpusztult a falu és csak a 17. század végén 18. század elején települhetett újra. Nagy, vagy Boldog Csévnek is nevezték. 1779-ben és 1824-ben, szántás közben, római mérföldjelző oszlopok kerültek napvilágra.

A község oktatásügye szolgálatában, egy 1836-ban, a plébánia mellett épített iskola állt, addig a kántortanító lakásában tanultak a gyermekek. 1892-ig csak egy osztály létezett, míg ebben az évben megszervezték a II. osztályt. Mindkettő tágas tantermekben tanult. Tankötelesek száma: 254, a tanítási nyelv: magyar-szlovák.
A felekezeti iskolát a község tartotta fenn, amely támogatást kért időnként a káptalantól. Iskolai könyvtára, testgyakorló tere nem volt, kézimunkát nem tanítottak ebben az időben.
A kántortanító lakása elkülönült az iskolától.
Az 1838-ban már létező uradalmi faiskolában tanították a gyerekeket a gyümölcsfák ápolására. A XVIII-XIX. században európai jelenség, hogy papok, lelkészek, néptanítók az újkori mezőgazdasági forradalom élharcosai.
1900-ra már szükség volt harmadik tanteremre és tanerőre.
Az 1900. június 17-én megjelent hirdetésben a szlovák nyelv ismeretét előírták az alkalmazandó tanítónak.
A XX. század elejéről néhány statisztikai jelentés megtalálható a csévi plébánia iratanyagában. 1903/1904-es kimutatás szerint az államilag segélyezett felekezeti iskolában 234 gyerek iratkozott be. A négy tantermet használó iskolában 6 osztály tanult (osztott). A tanítási nyelv magyar. Az 1903-as általános érseki helynöki utasítás értelmében a hittant is magyar nyelven oktatták (előtte szlovákul), illetve ha szükséges volt, mindkét nyelven el kellett mondani a tananyagot.
Római katolikus: 252. Anyanyelv: magyar 14, szlovák 238.
Az 1907/1908-as kimutatás szerint a vallástant ismét szlovákul tanították, március 15-ét megünnepelték.
Az 1908/1909-es kimutatás szerint ekkor még sem gazdasági ismétlőiskola, sem kisdedóvó nincs a faluban.
Az iskolaépület tulajdonosa a hitközség és Stern Márk. A tanítás osztott és osztatlan osztályokban folyik, külön van az első és a második, együtt a harmadik és a negyedik fiú és együtt a leány, az ötödik, hatodik vegyes. Létszám: 261, római katolikus vallású: 259, egy református és egy evangélikus gyerek van.
Anyanyelv: magyar 11, szlovák 250. Magyarul tud 111. A négy tanítóból 3 tud szlovákul.
Csév község képviselőtestülete 1908. szeptember 15-én hozott és törvényhatósági jóváhagyással ellátott határozatát, a vallás- és közoktatási miniszter elfogadta. Ennek értelmében a római katolikus népiskola érintetlenül hagyásával 1910. szeptember 1-től magyar nyelvű állami népiskola felállítását rendelte el egyelőre 4 tanerővel. A községet kötelezte egy 5 tantermes iskolaépület megépítésére. Előírta, hogy a község köteles az iskolával kapcsolatosan szervezendő gazdasági ismétlőiskola céljára megfelelő gyakorlóterület és összes dologi kiadását biztosítani. (Addig csak általános ismétlőiskola működött a faluban.)
Az állami iskola felállítására azért került sor, mert a káptalan a központi fekvésű telkét iskolai célokra nem adta oda. Megfelelő feltételekkel és pénzzel pedig a politikai község rendelkezett. A századforduló környéki magyarosító politika tetőpontjának tartja a szakirodalom a kultuszminiszter Apponyi Albert gróf után Lex-Apponyinak nevezett törvénycsomagot, ami előírta, hogy a felekezeti iskolafenntartók csak akkor részesülhettek államsegélyben, ha az iskola tanítási terve és tanulmányi rendje megfelelt a törvény előírásainak, azaz magyarul tanítottak, a központ által jóváhagyott tankönyveket használták stb. Az 1908-ban elfogadott újabb törvény a népoktatást ingyenessé tette. Ez az önmagában haladó és pozitív intézkedés viszont hátrányosan érintette a felekezeti iskolákat, közöttük a felekezeti nemzetiségi iskolákat, akik így elestek a tandíjtól. Államsegélyt viszont nem kaphattak, vagy nem is akartak kapni.
A káptalan 1500 frt-ja a felekezeti iskola fenntartására nem bizonyult elégségesnek. Más fedezet hiányában ez az iskola megszűnt. Az új iskolaépület megépítéséig a régi iskola termeit bérelte (kettőt) a község.
Az általános ismétlőiskola 1926-ban gazdasági továbbképzővé minősült át.
Az 1930-as évekre 5 tantermes, 7 tanerős állami elemi iskolában általában 300-340 körül mozgott a tanulói létszám. A gazdasági továbbképzőben átlagosan 152 tanulót oktattak.
A tanerők vallása római katolikus volt. 1942-ben fordult elő először, hogy más vallású (evangélikus) tanítót alkalmaztak. A római katolikus lelkész tiltakozott az alkalmazás ellen, arra hivatkozva, hogy csak két másvallású bányászcsalád él a faluban. A tankerületi főigazgató azonban a kérést - a tanító eltávolítására - elutasította.
Az iskola ifjúsági könyvtára 300 kötetes, a népkönyvtár, melyet 1927-ben a Vallás- és Közoktatási Minisztériumtól kapta a község 220 kötetből állt.

Iskolaépületünket 1986-ban bővítették, amikor 4 tanterem, 4 kisebb terem /gazdasági iroda, nevelői szoba, informatika terem, szükségtanterem/ hozzáépítése, vizesblokk, központi fűtés kiépítése történt meg. Ezzel lehetőség nyílt az addigi kétműszakos oktatás helyett a délelőtti tanítás bevezetésére.
Az azóta eltelt időszakban – a fenntartói gondoskodásnak és pályázati támogatásoknak köszönhetően – számos felújításra, korszerűsítésre került sor.

 

Bendur Judit Katalin

helyettes intézményvezető

Piliscsévi Általános Iskola

2519 Piliscsév, Iskola utca 1-3.

Tel:33/555-004;30/2427141