csevisuli

Ekreta belépés

GDPR

Adatvédelmi tisztviselő neve:
dr. Drahos Tamás

elektronikus elérhetősége:
tamas.drahos2@kk.gov.hu

Levelezési címe:
Esztergomi Tankerületi Központ
2500 Esztergom, Széchenyi tér 6.

Borítékon kérjük feltüntetni:
Adatvédelmi tisztviselő SK felbontásra

Uncategorised

Piliscsév község a Pilis-hegy lábánál, csodálatos természeti környezetben fekvő település. Lakosainak száma 2400 fő körül mozog, akik közül kb. 200 felnőtt korú vallja magát szlovák nemzetiségűnek. A szlovák lakosság betelepítése az 1700-as évek elejére tehető. Piliscsév, nemzetiségi hagyományai ápolásában nagy múltú település.

A régi, magyar község, nevével először 1274-ben találkozunk. Első általunk ismert birtokosa Csévi Róger fia, László volt.
A török megszállás alatt elpusztult a falu és csak a 17. század végén 18. század elején települhetett újra. Nagy, vagy Boldog Csévnek is nevezték. 1779-ben és 1824-ben, szántás közben, római mérföldjelző oszlopok kerültek napvilágra.

A község oktatásügye szolgálatában, egy 1836-ban, a plébánia mellett épített iskola állt, addig a kántortanító lakásában tanultak a gyermekek. 1892-ig csak egy osztály létezett, míg ebben az évben megszervezték a II. osztályt. Mindkettő tágas tantermekben tanult. Tankötelesek száma: 254, a tanítási nyelv: magyar-szlovák.
A felekezeti iskolát a község tartotta fenn, amely támogatást kért időnként a káptalantól. Iskolai könyvtára, testgyakorló tere nem volt, kézimunkát nem tanítottak ebben az időben.
A kántortanító lakása elkülönült az iskolától.
Az 1838-ban már létező uradalmi faiskolában tanították a gyerekeket a gyümölcsfák ápolására. A XVIII-XIX. században európai jelenség, hogy papok, lelkészek, néptanítók az újkori mezőgazdasági forradalom élharcosai.
1900-ra már szükség volt harmadik tanteremre és tanerőre.
Az 1900. június 17-én megjelent hirdetésben a szlovák nyelv ismeretét előírták az alkalmazandó tanítónak.
A XX. század elejéről néhány statisztikai jelentés megtalálható a csévi plébánia iratanyagában. 1903/1904-es kimutatás szerint az államilag segélyezett felekezeti iskolában 234 gyerek iratkozott be. A négy tantermet használó iskolában 6 osztály tanult (osztott). A tanítási nyelv magyar. Az 1903-as általános érseki helynöki utasítás értelmében a hittant is magyar nyelven oktatták (előtte szlovákul), illetve ha szükséges volt, mindkét nyelven el kellett mondani a tananyagot.
Római katolikus: 252. Anyanyelv: magyar 14, szlovák 238.
Az 1907/1908-as kimutatás szerint a vallástant ismét szlovákul tanították, március 15-ét megünnepelték.
Az 1908/1909-es kimutatás szerint ekkor még sem gazdasági ismétlőiskola, sem kisdedóvó nincs a faluban.
Az iskolaépület tulajdonosa a hitközség és Stern Márk. A tanítás osztott és osztatlan osztályokban folyik, külön van az első és a második, együtt a harmadik és a negyedik fiú és együtt a leány, az ötödik, hatodik vegyes. Létszám: 261, római katolikus vallású: 259, egy református és egy evangélikus gyerek van.
Anyanyelv: magyar 11, szlovák 250. Magyarul tud 111. A négy tanítóból 3 tud szlovákul.
Csév község képviselőtestülete 1908. szeptember 15-én hozott és törvényhatósági jóváhagyással ellátott határozatát, a vallás- és közoktatási miniszter elfogadta. Ennek értelmében a római katolikus népiskola érintetlenül hagyásával 1910. szeptember 1-től magyar nyelvű állami népiskola felállítását rendelte el egyelőre 4 tanerővel. A községet kötelezte egy 5 tantermes iskolaépület megépítésére. Előírta, hogy a község köteles az iskolával kapcsolatosan szervezendő gazdasági ismétlőiskola céljára megfelelő gyakorlóterület és összes dologi kiadását biztosítani. (Addig csak általános ismétlőiskola működött a faluban.)
Az állami iskola felállítására azért került sor, mert a káptalan a központi fekvésű telkét iskolai célokra nem adta oda. Megfelelő feltételekkel és pénzzel pedig a politikai község rendelkezett. A századforduló környéki magyarosító politika tetőpontjának tartja a szakirodalom a kultuszminiszter Apponyi Albert gróf után Lex-Apponyinak nevezett törvénycsomagot, ami előírta, hogy a felekezeti iskolafenntartók csak akkor részesülhettek államsegélyben, ha az iskola tanítási terve és tanulmányi rendje megfelelt a törvény előírásainak, azaz magyarul tanítottak, a központ által jóváhagyott tankönyveket használták stb. Az 1908-ban elfogadott újabb törvény a népoktatást ingyenessé tette. Ez az önmagában haladó és pozitív intézkedés viszont hátrányosan érintette a felekezeti iskolákat, közöttük a felekezeti nemzetiségi iskolákat, akik így elestek a tandíjtól. Államsegélyt viszont nem kaphattak, vagy nem is akartak kapni.
A káptalan 1500 frt-ja a felekezeti iskola fenntartására nem bizonyult elégségesnek. Más fedezet hiányában ez az iskola megszűnt. Az új iskolaépület megépítéséig a régi iskola termeit bérelte (kettőt) a község.
Az általános ismétlőiskola 1926-ban gazdasági továbbképzővé minősült át.
Az 1930-as évekre 5 tantermes, 7 tanerős állami elemi iskolában általában 300-340 körül mozgott a tanulói létszám. A gazdasági továbbképzőben átlagosan 152 tanulót oktattak.
A tanerők vallása római katolikus volt. 1942-ben fordult elő először, hogy más vallású (evangélikus) tanítót alkalmaztak. A római katolikus lelkész tiltakozott az alkalmazás ellen, arra hivatkozva, hogy csak két másvallású bányászcsalád él a faluban. A tankerületi főigazgató azonban a kérést - a tanító eltávolítására - elutasította.
Az iskola ifjúsági könyvtára 300 kötetes, a népkönyvtár, melyet 1927-ben a Vallás- és Közoktatási Minisztériumtól kapta a község 220 kötetből állt.

Iskolaépületünket 1986-ban bővítették, amikor 4 tanterem, 4 kisebb terem /gazdasági iroda, nevelői szoba, informatika terem, szükségtanterem/ hozzáépítése, vizesblokk, központi fűtés kiépítése történt meg. Ezzel lehetőség nyílt az addigi kétműszakos oktatás helyett a délelőtti tanítás bevezetésére.
Az azóta eltelt időszakban – a fenntartói gondoskodásnak és pályázati támogatásoknak köszönhetően – számos felújításra, korszerűsítésre került sor.

 

Bendur Judit Katalin

helyettes intézményvezető

Piliscsévi Általános Iskola

2519 Piliscsév, Iskola utca 1-3.

Tel:33/555-004;30/2427141

Küldetésnyilatkozat

 

Iskolánkban családias, biztonságos, barátságos környezetben pozitív szemléletű és egészséges lelkületű pedagógusok várják minden nap a gyerekeket.

Célunk, hogy közösségünkben a gyerekek jól érezzék magukat és örömmel járjanak iskolánkba. Változatos óravezetési módszerekkel, kis létszámú osztályainkban, modern, jól felszerelt tantermeinkben, digitális táblák és interaktív tananyagok segítségével játékosan, vidám légkörben zajlik a nevelő-oktató munka.

A mai világban érték, ha több nyelven tudunk beszélni. A mi iskolánkban lehetőség van két modern, európai nyelv, a szlovák és az angol nyelv elsajátítására első osztálytól kezdve. A jövőben törekszünk arra, hogy 8. év végére valamelyik tárgyból alapfokú nyelvvizsgát szerezhessenek diákjaink, hasznos nyelvtudással vértezzük fel őket.

Az első négy évfolyamon, a tánc és mozgás tantárgy, komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a gyerekek sajátos kifejezőeszköz birtokába jutnak.

Nagy gondot fordítunk a tanulásban lemaradó, tanulási nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatására, fejlesztésére, hozzáértő gyógypedagógus kollégáink szakszerű segítségével.

Szakköreinken, sport-, nyelvi – és zenei foglakozásainkon helyben biztosítjuk a fejlődés lehetőségét a tehetséges tanulóink számára. Tanulóink helyi, megyei és országos versenyeken mérettethetik meg tudásukat.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a szabadidő hasznos és kulturált eltöltését. A gyerekeknek maradandó, egész életre szóló élményt nyújtó programokat biztosítunk, erdei táborozás, nyári táborok, színházlátogatás, múzeumpedagógia programok, meghívott előadók, preventív foglalkozások, pályaorientációs napok, hagyományőrző és környezetvédelmi programok keretein belül.

Nemzetiségi általános iskolaként odafigyelünk a hagyományőrzésre, a településünk ősei életének, nyelvének, hagyományainak megismerésére, őrzésére és továbbadására.

Fontosnak tartjuk tanulóink személyiségfejlesztését, célunk, hogy a gyermekek egymásra odafigyelő, érző és empatikus felnőttekké váljanak egy közösség részeként.

Úgy gondoljuk a Pilis lába alatt fekvő modern, kétszintes épületünk, tágas nagy udvarral, focipályával, patakparti játszótérrel nem csak a tanulás színtere kell hogy legyen, hanem közösségi tér is, ahol barátságok születnek, ahol lehetőség van időt tölteni egymással, jókat játszani és beszélgetni, közös élményeket gyűjteni.

"Szeretet nélkül lehet fát aprítani, és szeretet nélkül lehet téglákat formálni, de szeretet nélkül nem szabad gyermekkel bánni!"

Lev Tolsztoj.

Közel negyven éve vagyok a pályán, ebben az iskolában kezdtem dolgozni. Az akkor itt tanító kollégáktól, sokat tanultam következetes, szigorú, de mindig a gyermek fejlődését szem előtt tartó nevelésről, oktatásról.  A mostani osztályom a tizedik.

Az iskolában a 2.osztály osztályfőnöke vagyok. A közismereti és a készségtárgyakat,  valamint a testnevelést is én tanítom a gyerekeknek.

A harmadik és a negyedik osztályban ének-zenét, a 2. 3. osztályban furulya alapismereteket oktatok, tehetséggondozásként.                                                                                                                                           A tanításon túl, szabadidős tevékenységeket, nyári napközit, kirándulásokat szervezek tanulóimnak.

A munkám sokrétű, szeretem, mert a tanulók testi szellemi és lelki fejlődését négy évig figyelemmel kísérve          jutunk el a közös célig, a felső tagozatig.                                                                                                               Minden gyermek külön világ,  célom, hogy diákjaim örömmel fedezzék fel a világot, és az érdeklődésük megmaradjon az életen át tartó tanulás, ismeretszerzés iránt.  Ennek érdekében változatos    munkaformákat alkalmazok tanítási óráimon.                                                                                                                                                                 Az elkövetkező éveket hasonló szellemben szeretném ebben az intézményben folytatni.