csevisuli

Ekreta belépés

GDPR

Adatvédelmi tisztviselő neve:
dr. Drahos Tamás

elektronikus elérhetősége:
tamas.drahos2@kk.gov.hu

Levelezési címe:
Esztergomi Tankerületi Központ
2500 Esztergom, Széchenyi tér 6.

Borítékon kérjük feltüntetni:
Adatvédelmi tisztviselő SK felbontásra

Uncategorised

2022-2023. tanév

 

Osztály:

Név:

 

1.

Urszulyné Karnai Tímea

Csányi Brigitta

 

2.

 

Mánfainé Kajus Virág

Rumpli Anikó

 

 

3.

Mónos Erika

Kara Edina

 

 

4.

 

Klányiné Gleboczki Judit

Wippelhauser Adél

 

 

5.

 

Rosenné Mális Ágnes

Bartl Tünde

 

 

6.

 

Hanczvikkelné Sárfi Mónika

Krizsák Ivett

 

7.

 

Hanczvikkelné Sárfi Mónika

Hudeczné Kovács Tünde

 

 

8.

 

Tandi Lajosné

Tóth Krisztián Gáborné

 

 

 

 

Ebben a tanévben a 7.osztályos tanulóinkhoz két diák látogatott el egy pályázat keretein belül, amelynek célja a gyermekek alkalmazkodásának, együttműködésének és kommunikációs képességeinek fejlesztése volt.

Tanulóink kíváncsisággal és szeretettel fogadták a budapesti Lauder Általános Iskolából érkező két diákot, illetve segítették őket, hogy bekapcsolódjanak a napi feladatokba és átvegyék iskolánk szokásait.

 A vendégek a nálunk töltött idő alatt jól megtalálták a közös hangot mindenkivel és pozitív élményekkel indultak haza, illetve hozzájárultak a közösségünk fejlődéséhez.

 

2022.11.21.                                                                                          Hetedikes osztályfőnök

Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:

Csengetési rend

 

Rövidített órás csengetési rend

Tanóra

Időtartam

Szünet

 

Tanóra

Időtartam

Szünet

0. óra

715 -  750

10’

 

0.óra

 715 -  745

10’

1. óra

800 - 845

10’

 

1. óra

800- 835

10’

2. óra

855 - 940

20’

 

2. óra

845- 920

20’

3. óra

1000 - 1045

10’

 

3. óra

 940- 1015

10’

4. óra

1055 - 1140

10’

 

4. óra

    1025- 11

10’

5. óra

1150 - 1235

10’

 

5. óra

 1110- 1145

10’

6. óra

1245 - 1325

35’

 

6. óra

 1155- 1225

35’

7. óra

1400 - 1440

5’

 

7. óra

   1300 - 1335

5’

8. óra

1445 -  1525

 

 

8. óra

   1340 - 1420

 

 

Belügyminiszter

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Piliscsévi Általános Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. január 21. - 2027. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2519 Piliscsév, Iskola utca 1-3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, / egyetemi szintű végzettség és tanítói / tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,
 •       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 •       legalább négy év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 •       cselekvőképesség
 •       büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 •       a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
 •       az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 •       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata
 •       a pályázó legalább négy évpedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével)
 •       90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 •       a pályázó szakmai önéletrajza
 •       a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)
 •       a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához
 •       a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít
 •       hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2023. január 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 30 147 0851 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Belügyminiszter címére történő megküldésével ( Esztergomi Tankerületi Központ, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 6 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/106/764-1/2022 , valamint a beosztás megnevezését: "Piliscsévi Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető)".
 •       Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról az érintett nemzetiségi önkormányzat egyetértésének beszerzését követően a köznevelésért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       az intézmény honlapja
 •       Esztergomi Tankerületi Központ honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni az Esztergomi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Piliscsévi Általános Iskola intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/esztergom honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. október 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.