csevisuli

Ekreta belépés

GDPR

Adatvédelmi tisztviselő neve:
dr. Drahos Tamás

elektronikus elérhetősége:
tamas.drahos2@kk.gov.hu

Levelezési címe:
Esztergomi Tankerületi Központ
2500 Esztergom, Széchenyi tér 6.

Borítékon kérjük feltüntetni:
Adatvédelmi tisztviselő SK felbontásra

Szülői Munkaközösség

Iskolánkban a szülői közösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve a Szülői Munkaközösség. A szervezet alapegységei az osztályok szülői közössége. A Szülői Munkaközösség munkájában az osztály szülői közösségek választott tagjai vehetnek részt. Az osztályok szülői közössége évente 2 fő választmányi tagot választ soraiból.

A szülői közösség saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik, a tagok javaslatai alapján elnököt, elnökhelyettest és pénztárost választ.

A Szülői Munkaközösség figyelemmel kíséri az iskolában a tanulói jogok érvényesülését, a nevelő-oktató munka eredményességét. Tájékoztatást kérhet minden olyan esetben, amely a tanulók egy csoportját érinti. Ebbe a körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselőjük részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. Döntési joga van saját működési rendjéről és munkatervéről. Véleményt mond a pedagógiai program, a házirend és a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor.

 

A fenntartó a köznevelési törvény 83. §. (3) bekezdésében felsorolt döntések előtt kötelezően kikéri a szülői közösség véleményét.

A Szülő Munkaközösség tagjai a 2021/22-as tanévben: 

Osztály:

Név:

 

1.

Mánfainé Kajus Virág

Rumpli Anikó

 

2.

Molnár-Dézsi Edina

Mónos Erika

 

3.

Klányiné Gleboczki Judit

Wippelhauser Adél

 

4.

Rosenné Mális Ágnes

Fodorné Farkas Anna

 

5.

Bognár-Krizsák Ivett

Hanczvikkelné Sárfi Mónika

 

6.

Hanczvikkelné Sárfi Mónika

Hudeczné Kovács Tünde

 

7.

Tandi Lajosné

Tóth Krisztián Gáborné

 

8.

Kunyik Jánosné

Strbik Attiláné

Diákönkormányzat 2023/2024

 

A Piliscsévi Általános Iskola Diákönkormányzatának

Szervezeti és Működési Szabályzata

 

A diákönkormányzat célja

 

 1. Biztosítani a diákság, a tanári kar és az iskola vezetősége között az együttműködést.
 2. Önálló kezdeményezéseivel, javaslataival segítse az iskolai oktató-nevelő munka minél magasabb szintű megvalósulását.
 3. Szervezze és irányítsa az iskola szabadidős tevékenységeit, törekedjen az egyre önállóbb munkára.

 

A diákönkormányzat szervezeti felépítése

 

A diákönkormányzat élén az iskolai diákbizottság áll, tagjai az osztály diákbizottsági tagok 4-8. osztályig, osztályonként 2 fő. Az iskolai diákbizottság tagja minden tanuló.

Az iskolai diákbizottságot az iskola vezetősége és a nevelőtestület előtt a tanulók által választott

DÖK - titkár képviseli. A DÖK - titkárt a diákbizottság fogadja el.

A diákönkormányzat tevékenységét az iskolai diákönkormányzat-vezető tanár támogatja és fogja össze.

A DÖK a diákképviselőn és az említett pedagóguson keresztül is érvényesítheti jogait és fordulhat az iskola vezetőségéhez.

 

A diákönkormányzat működési rendje

 

A diákönkormányzat élén álló diákbizottság havonta egyszer ülésezik, ahol az aktuális problémákat a segítő tanár vezetésével megbeszélik.

Szavazás esetén a diákbizottságnak van szavazati joga, mely 50%-os részvételi aránnyal határozatképes, és a jelenlévők 2/3-ának azonos szavazata szükséges a döntéshozatalhoz.

A diákközgyűlés az iskola tanulóinak legmagasabb tájékozódó – tájékoztató fóruma. A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti a közérdekű észrevételeit, javaslatait, kritikai megjegyzéseit.

Az évi rendes diákközgyűlés minden évben tavasszal tartandó. A rendkívüli diákközgyűlés összehívását az iskola igazgatója vagy a DÖK vezetője is kezdeményezheti.

 

A diákönkormányzat jogai

 

A tanulók érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A DÖK tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.

 • A diákönkormányzatnak – a nevelőtestület véleményének kikérésével – döntési joga van:
 • a saját működéséről
 • a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról
 • egy tanítás nélküli munkanap programjáról
 • A diákönkormányzatnak véleményezési joga van:
 • a tanulók nagyobb közösségét (az alsó tagozatot ill. felső tagozatot) érintő kérdések meghozatalánál
 • a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítésénél, elfogadásánál
 • a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésénél, megszervezésénél
 • az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához
 • a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásánál
 • A diákönkormányzatnak egyetértési joga van:
 • az iskolai SZMSZ tanulókra vonatkozó részek elfogadásában
 • a házirend elfogadásában
 • A DÖK feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, de ezzel nem korlátozhatja az iskola működését.
 • A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létesíteni, illetve ilyenhez csatlakozni.

A DÖK által szervezett rendezvények

 • Papírgyűjtések
 • Akadályverseny, sportnap
 • Halloween parti, Farsangi bál
 • Gyermeknap
 • Diákközgyűlés
 • Pályaorientációs Nap

A diákönkormányzat vezetőségi tagjai a 2023/2024-es tanévben

Diákönkormányzatot segítő tanár:             Horváthné Szabó Szilvia

Diáktanács titkár:                                        Kara Olívia 8.o.

Diáktanácstitkár-helyettes:                        Szabó Annamária 8.o.

 

 

Gondviselői/Szülői/Tanulói oldalt bemutató videók

Beiratkozás ügycsoport

eÜgyintézés - BÁI - Beiratkozás általános iskolába

eÜgyintézés - BKI - Beiratkozás középfokú intézménybe

eÜgyintézés - BMK - Beiratkozás a magyar köznevelésbe

eÜgyintézés - BNTTJ - Beiratkozás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonnyal

eÜgyintézés - ÁIK - Átiratkozás intézmények között

Ø Kiiratkozás ügycsoport

eÜgyintézés - KIK - Kiiratkozás a köznevelésből

eÜgyintézés - KNTTJ - Kiiratkozás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból

eÜgyintézés - KTIT - Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése

eÜgyintézés - MJIK - Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése

eÜgyintézés - VJB - Vendégtanulói jogviszony iránti kérvény benyújtása

Ø Tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés ügycsoport

eÜgyintézés - OTCSK - Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelem benyújtása

eÜgyintézés - IEDM - Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására kérelem benyújtása

eÜgyintézés - TMGI - Tanulói mulasztás igazolása

eÜgyintézés - TFMGK - Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása

eÜgyintézés - TKST - Közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás benyújtása

eÜgyintézés - TSMT - Gyakorlati hely megadása és tanulószerződés feltöltése

Ø Bizonyítvánnyal kapcsolatos ügyintézés ügycsoport

eÜgyintézés - BTI - Bizonyítvány- vagy törzslapmásodlat igénylése

eÜgyintézés - SZAV - Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése

Tanév rendje 2021/2022-es tanév

Első tanítási nap:

2021. szept. 1. szerda

Utolsó tanítási nap:

2022. jún. 15. szerda

I.félév utolsó napja:

2022. jan. 21. péntek

I.félévi értesítők kiküldése:

2022. jan. 28. péntek

Angol nyelvi mérés (6.-8- évf.)

2022. máj.

Kompetencia mérés (6.-8. évf.)

2022. máj.

Szülői értekezletek:

2021. szept. 15. szerda

2022. febr. 2. szerda

2022. máj. 18. szerda

2022. május. 11. leendő 1. o. szülői értekezlet

Természettudományos mérés (6.-8. évf.)

2022. máj.

Fogadóórák:

délelőtti fogadóórák előzetes bejelentkezés alapján

 

Tanév végi kirándulások:

2022. jún. 9-10. csüt-pént.

Tanítás nélküli munkanapok:

1.      2021. szept. 24. Lábatlani Ökocentrum

2.      2021. okt. 1. Pályaorientációs nap

3.      2021. dec. 21. Nevelési ért.

4.      2022. ápr. 13. Húsvétváró Iskolanyitogató

5.      2022. máj. 27. Gyereknap

6.      2022. jún. 13. Adminisztrációs nap

Rendkívüli munkanapok:

2021. dec. 11. szombat (Luca napi vásár)

2022. márc. 26. szombat

Őszi szünet:

2021. okt. 23-tól nov. 1-ig

              kezdés: 2021. nov.2. kedd

Téli szünet:

2021. dec.22-től 2022. jan. 2-ig

              kezdés: 2022. jan.3. hétfő

Tavasz szünet:

2022. ápr. 14-től 19-ig

              kezdés:2022. ápr.20. szerda

Ballagás, tanévzáró:

2022. jún.17. péntek 16 óra