csevisuli

LUCIA OLOŠTIAKOVÁ, rodená GIANITSOVÁ

 

LUCIA OLOŠTIAKOVÁ, nee GIANITSOVÁ

 

LUCIA OLOŠTIAKOVÁ, szül. GIANITSOVÁ

 

Narodila som sa 28. decembra 1977 v Košiciach, kde doteraz žijú moji rodičia, stará mama a mladšia sestra s rodinou. Košice sú nielen moje rodné mesto, ale aj moje najobľúbenejšie miesto na svete. V súčasnosti bývam s manželom a dvomi synmi v Malej Ide v blízkosti Košíc.
I was born on December 28, 1977 in Košice, where my parents, grandmother and younger sister and their family still live. Košice is not only my hometown, but also my favorite place in the world. I currently live with my husband and two sons in Malá Ida near Košice.
1977 december 28-án születtem Kassán, ott élnek szüleim, nagymamám és hugom. Kassa nemcsak a szülővárosom, hanem számomra a világon a legkedvesebb város. Jelenleg Kisidán lakom férjemmel és két fiammal, Kassa közelében.


Štúdium:

K slovenskému jazyku a literatúre som mala srdečný vzťah už počas štúdia na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach. Preto som sa v rokoch 1996 – 2001 rozhodla pokračovať v štúdiu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, a to odbor slovenský jazyk a literatúra (jednoodborové štúdium). K tomu som si počas štúdia pribrala aj pedagogické predmety, aby som mohla byť kvalifikovanou učiteľkou pre II. stupeň základnej školy a strednú školu. V roku 2001 som v tomto odbore získala titul magister (Mgr.) za diplomovú prácu na tému „Špecifikum vyjadrenia literárneho textu vo filmovej reči“. Neskôr som na Prešovskej univerzite pokračovala aj v doktorandskom štúdiu v odbore slovenský jazyk (2001 – 2006) a v odbore všeobecná jazykoveda (2007 – 2011). V roku 2011 som obhájila dizertačnú prácu na tému „Analogistický a anomalistický princíp pri kodifikáciách – substantívna deklinácia“ a získala som titul doktorka filozofie („philosophie doctor“ – PhD.).
The study:

I had a warm relationship with the Slovak language and literature already during my studies at the Gymnasium of St. Thomas Aquinas in Košice. Therefore, in the years 1996 – 2001, I decided to continue my studies at the Faculty of Arts of the University of Prešov, in the field of Slovak language and literature (single-major study). In addition, during my studies, I also gained pedagogical subjects in order to be a qualified teacher for II. grade of elementary school and high school. In 2001, I received a master's degree (Mgr.) in this field for my diploma thesis on the topic "Specificity of the expression of a literary text in film speech". Later, at the University of Prešov, I also continued my doctoral studies in the field of Slovak language (2001 – 2006) and in the field of general linguistics (2007 – 2011). In 2011, I defended my dissertation on the topic "Analogistic and anomalistic principle in codifications – substantive declension" and received the title of doctor of philosophy ("philosophie doctor" – PhD.).


Tanulmányaim:A szlovák nyelv és irodalom szívügyem volt már a kassai Aquinoi Szt. Tamás Gimnáziumban, ezért között az Eperjesi Egyetem szlovák nyelv és irodalom szakán tanultam 1996 – 2001 között. Az egyszakos tanulmányokhoz felvettem a pedagógiát is, hogy taníthassak a felső tagozaton és a gimnáziumban. 2001-ben védtem „Az irodalmi szöveg kifejezésének sajátossága a filmbeszédben“ c. diplomamunkámat mesterfokon. Tanulmányaimat doktoranduszként folytattam (2001 – 2006 szlovák nyelv, 2007 – 2011 általános nyelvészet). 2011-ben védtem meg disszertációmat „Analogisztikus és anomalisztikai elv a kodifikációkban - tartalmi deklináció” címmel és PhD fokozatot szereztem.


 

 

 


 

Kategória: