csevisuli

Diákönkormányzat 2023/2024

 

A Piliscsévi Általános Iskola Diákönkormányzatának

Szervezeti és Működési Szabályzata

 

A diákönkormányzat célja

 

 1. Biztosítani a diákság, a tanári kar és az iskola vezetősége között az együttműködést.
 2. Önálló kezdeményezéseivel, javaslataival segítse az iskolai oktató-nevelő munka minél magasabb szintű megvalósulását.
 3. Szervezze és irányítsa az iskola szabadidős tevékenységeit, törekedjen az egyre önállóbb munkára.

 

A diákönkormányzat szervezeti felépítése

 

A diákönkormányzat élén az iskolai diákbizottság áll, tagjai az osztály diákbizottsági tagok 4-8. osztályig, osztályonként 2 fő. Az iskolai diákbizottság tagja minden tanuló.

Az iskolai diákbizottságot az iskola vezetősége és a nevelőtestület előtt a tanulók által választott

DÖK - titkár képviseli. A DÖK - titkárt a diákbizottság fogadja el.

A diákönkormányzat tevékenységét az iskolai diákönkormányzat-vezető tanár támogatja és fogja össze.

A DÖK a diákképviselőn és az említett pedagóguson keresztül is érvényesítheti jogait és fordulhat az iskola vezetőségéhez.

 

A diákönkormányzat működési rendje

 

A diákönkormányzat élén álló diákbizottság havonta egyszer ülésezik, ahol az aktuális problémákat a segítő tanár vezetésével megbeszélik.

Szavazás esetén a diákbizottságnak van szavazati joga, mely 50%-os részvételi aránnyal határozatképes, és a jelenlévők 2/3-ának azonos szavazata szükséges a döntéshozatalhoz.

A diákközgyűlés az iskola tanulóinak legmagasabb tájékozódó – tájékoztató fóruma. A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti a közérdekű észrevételeit, javaslatait, kritikai megjegyzéseit.

Az évi rendes diákközgyűlés minden évben tavasszal tartandó. A rendkívüli diákközgyűlés összehívását az iskola igazgatója vagy a DÖK vezetője is kezdeményezheti.

 

A diákönkormányzat jogai

 

A tanulók érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A DÖK tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.

 • A diákönkormányzatnak – a nevelőtestület véleményének kikérésével – döntési joga van:
 • a saját működéséről
 • a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról
 • egy tanítás nélküli munkanap programjáról
 • A diákönkormányzatnak véleményezési joga van:
 • a tanulók nagyobb közösségét (az alsó tagozatot ill. felső tagozatot) érintő kérdések meghozatalánál
 • a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítésénél, elfogadásánál
 • a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésénél, megszervezésénél
 • az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához
 • a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásánál
 • A diákönkormányzatnak egyetértési joga van:
 • az iskolai SZMSZ tanulókra vonatkozó részek elfogadásában
 • a házirend elfogadásában
 • A DÖK feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, de ezzel nem korlátozhatja az iskola működését.
 • A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létesíteni, illetve ilyenhez csatlakozni.

A DÖK által szervezett rendezvények

 • Papírgyűjtések
 • Akadályverseny, sportnap
 • Halloween parti, Farsangi bál
 • Gyermeknap
 • Diákközgyűlés
 • Pályaorientációs Nap

A diákönkormányzat vezetőségi tagjai a 2023/2024-es tanévben

Diákönkormányzatot segítő tanár:             Horváthné Szabó Szilvia

Diáktanács titkár:                                        Kara Olívia 8.o.

Diáktanácstitkár-helyettes:                        Szabó Annamária 8.o.

 

Kategória: