Iskolánk múltja és jelene – Az iskola bemutatása

 

Piliscsév község a Pilis-hegy lábánál, csodálatos természeti környezetben fekvő település. Lakosainak száma 2400 fő körül mozog, akik közül kb. 400 felnőtt korú vallja magát szlovák nemzetiségűnek. A szlovák lakosság betelepítése az 1700-as évek elejére tehető. Piliscsév, nemzetiségi hagyományai ápolásában nagy múltú település.

A régi, magyar község, nevével először 1274-ben találkozunk. Első általunk ismert birtokosa Csévi Róger fia, László volt.

A török megszállás alatt elpusztult a falu és csak a 17. század végén 18. század elején települhetett újra. Nagy, vagy Boldog Csévnek is nevezték. 1779-ben és 1824-ben, szántás közben, római mérföldjelző oszlopok kerültek napvilágra.

A község oktatásügye szolgálatában, egy 1836-ban, a plébánia mellett épített iskola állt, addig a kántortanító lakásában tanultak a gyermekek. 1892-ig csak egy osztály létezett, míg ebben az évben megszervezték a II. osztályt. Mindkettő tágas tantermekben tanult. (Tankötelesek száma: 254) A tanítási nyelv: magyar-szlovák.

A felekezeti iskolát a község tartotta fenn, amely támogatást kért időnként a káptalantól. Iskolai könyvtára, testgyakorló tere nem volt, kézimunkát nem tanítottak ebben az időben.

A kántortanító lakása elkülönült az iskolától.

Az 1838-ban már létező uradalmi faiskolában tanították a gyerekeket a gyümölcsfák ápolására. A XVIII-XIX. században európai jelenség, hogy papok, lelkészek, néptanítók az újkori mezőgazdasági forradalom élharcosai.

1900-ra már szükség volt harmadik tanteremre és tanerőre.

Az 1900. június 17-én megjelent hirdetésben a szlovák nyelv ismeretét előírták az alkalmazandó tanítónak.

A XX. század elejéről néhány statisztikai jelentés megtalálható a csévi plébánia iratanyagában. Az 1903/1904-es kimutatás szerint az államilag segélyezett felekezeti iskolába 234 gyerek iratkozott be. A négy tantermet használó iskolában 6 osztály tanult. A tanítási nyelv magyar. Az 1903-as általános érseki helynöki utasításértelmében a hittant is magyar nyelven oktatták (előtte szlovákul), illetve ha szükséges volt, mindkét nyelven el kellett mondani a tananyagot.

Római katolikus: 252. Anyanyelv: magyar 14, szlovák 238.

Az 1907/1908-as kimutatás szerint a vallástant ismét szlovákul tanították, március 15-ét megünnepelték.

Az 1908/1909-es kimutatás szerint ekkor még sem gazdasági ismétlőiskola, sem kisdedóvó nincs a faluban.

Az iskolaépület tulajdonosa a hitközség és Stern Márk. A tanítás osztott és osztatlan osztályokban folyik, külön van az első és a második, együtt a harmadik és a negyedik fiú és együtt a leány, az ötödik, hatodik vegyes. Létszám: 261, római katolikus vallású: 259, egy református és egy evangélikus gyerek van.

Anyanyelv: magyar 11, szlovák 250, magyarul tud 111. A négy tanítóból 3 tud szlovákul.

Csév község képviselőtestülete 1908. szeptember 15-én hozott és törvényhatósági jóváhagyással ellátott határozatát, a vallás- és közoktatási miniszter elfogadta. Ennek értelmében a római katolikus népiskola érintetlenül hagyásával 1910. szeptember 1-től magyar nyelvű állami népiskola felállítását rendelte el egyelőre 4 tanerővel. A községet kötelezte egy 5 tantermes iskolaépület megépítésére. Előírta, hogy a község köteles aziskolával kapcsolatosan szervezendő gazdasági ismétlőiskola céljára megfelelő gyakorlóterület és összes dologi kiadását biztosítani. (Addig csak általános ismétlőiskola működött a faluban.)

Az állami iskola felállítására azért került sor, mert a káptalan a központi fekvésű telkét iskolai célokra nem adta oda. Megfelelő feltételekkel és pénzzel pedig a politikai község rendelkezett. A századforduló környéki magyarosító politika tetőpontjának tartja a szakirodalom a kultuszminiszter Apponyi Albert gróf után Lex-Apponyinak nevezett törvénycsomagot, ami előírta, hogy a felekezeti iskolafenntartók csak akkorrészesülhettek államsegélyben, ha az iskola tanítási terve és tanulmányi rendje megfelelt a törvény előírásainak, azaz magyarul tanítottak, a központ által jóváhagyott tankönyveket használták stb. Az 1908-ban elfogadott újabb törvény a népoktatást ingyenessé tette. Ez az önmagában haladó és pozitív intézkedés viszont hátrányosan érintette a felekezeti iskolákat, közöttük a felekezeti nemzetiségi iskolákat, akik így elestek a tandíjtól. Államsegélyt viszont nem kaphattak, vagy nem is akartak kapni.

A káptalan 1500 frt-ja a felekezeti iskola fenntartására nem bizonyult elégségesnek. Más fedezet hiányában ez az iskola megszűnt. Az új iskolaépület megépítéséig a régi iskola termeit bérelte (kettőt) a község.

Az általános ismétlőiskola 1926-ban gazdasági továbbképzővé minősült át. Ekkor épült meg a jelenlegi iskolaépület.

Az 1930-as évekre 5 tantermes, 7 tanerős állami elemi iskolában általában 300-340 körül mozgott a tanulói létszám. A gazdasági továbbképzőben átlagosan 152 tanulót oktattak.

A tanerők vallása római katolikus volt. 1942-ben fordult elő először, hogy más vallású (evangélikus) tanítót alkalmaztak. A római katolikus lelkész tiltakozott az alkalmazás ellen, arra hivatkozva, hogy csak két más vallású bányászcsalád él a faluban. A tankerületi főigazgató azonban a kérést - a tanító eltávolítására - elutasította.

Az iskola ifjúsági könyvtára 300 kötetes, a népkönyvtár, melyet 1927-ben a Vallás- és Közoktatási Minisztériumtól kapta a község 220 kötetből állt.

Az iskola épületét 1986-ban bővítették, amikor 4 tanterem, 4 kisebb terem /gazdasági iroda, nevelői szoba, informatika terem, szükségtanterem/ hozzáépítése, vizesblokk, központi fűtés kiépítése történt meg. Ezzel lehetőség nyílt az addigi kétműszakos oktatás helyett a délelőtti tanítás bevezetésére.

Az azóta eltelt időszakban – a fenntartói gondoskodásnak és pályázati támogatásoknak köszönhetően – számos felújításra, korszerűsítésre került sor:

· Sportpálya aszfaltozása

· Gázfűtés bevezetése, majd korszerűsítése

· Belső udvar térkövezése

· Nyílászárók részleges cseréje

· Ereszcsatorna cseréje

· Tantermek felújítása

· Udvari előtetők építése

· Leányöltöző és tornaszertár kialakítása

· Tornaszoba felújítása

 

Tárgyi felszereléseinket, szemléltetőeszközökkel való ellátottságunkat is a folyamatos fejlesztés jellemzi:

· Új, korszerű tantermi berendezések (tanulópadok, szekrények, táblák)

· Informatikai berendezések (számítógépek, projektorok, interaktív táblák, laptopok, tabletek)

· Audio-vizuális és irodatechnikai eszközök

· Sportszerek, szemléltetőeszközök

 

 

 

Intézményünk a szakmai alapdokumentuma alapján 8 évfolyamos, szlovák nemzetiségi nyelvet oktató intézmény.

Alapító szerve neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Fenntartó neve: Esztergomi Tankerületi Központ

2500 Esztergom, Lőrinc utca 7

Az intézmény jogállása, intézménytípusa, pedagógiai feladatai az Nkt. 4. § alapján

Köznevelési és egyéb alapfeladata

- Általános iskolai nevelés-oktatás

· Nappali rendszerű iskolai oktatás

· Alsó tagozat, felső tagozat

· Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos – látási fogyatékos)

· Nemzetiségi nevelés-oktatás /anyanyelvű nevelés-oktatás (szlovák)/

- Egyéb köznevelési foglalkozás

· Tanulószoba, napköziotthonos ellátás

 

Iskolánkban a szülői közösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve a Szülői Munkaközösség. A szervezet alapegységei az osztályok szülői közössége. A Szülői Munkaközösség munkájában az osztály szülői közösségek választott tagjai vehetnek részt. Az osztályok szülői közössége évente 2 fő választmányi tagot választ soraiból.

A szülői közösség saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik, a tagok javaslatai alapján elnököt, elnökhelyettest és pénztárost választ.

A Szülői Munkaközösség figyelemmel kíséri az iskolában a tanulói jogok érvényesülését, a nevelő-oktató munka eredményességét. Tájékoztatást kérhet minden olyan esetben, amely a tanulók egy csoportját érinti. Ebbe a körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselőjük részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. Döntési joga van saját működési rendjéről és munkatervéről. Véleményt mond a pedagógiai program, a házirend és a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor.

 

A fenntartó a köznevelési törvény 83. §. (3) bekezdésében felsorolt döntések előtt kötelezően kikéri a szülői közösség véleményét.

A Szülő Munkaközösség tagjai a 2019/20-as tanévben:

 

 

Szülői munkaközösségi tagok

 

2019/2020. tanév

 

1. 1. osztály Klányiné Gleboczki Judit, Ravaszné Papp Rita

 

2. 2. osztály Bartl Tünde, Rosenné Mális Ágnes

 

3. 3. osztály Krizsák Ivett, Dubiczki Erika

 

4. 4. osztály Hanczvikkelné Sárfi Mónika, Hudeczné Kovács Tünde

 

5. 5. osztály Tandi Lajosné, Tóth Krisztián Gáborné

 

6. 6.osztály Kunyik Jánosné, Strbik Attiláné

 

7. 7. osztály Könczöl Ildikó, Szabó Csilla

 

8.osztály Velmovszki Ilona, Lizicska Krisztina

 

 


Gondviselői/Szülői/Tanulói oldalt bemutató videók

Beiratkozás ügycsoport

o eÜgyintézés - BÁI - Beiratkozás általános iskolába

o eÜgyintézés - BKI - Beiratkozás középfokú intézménybe

o eÜgyintézés - BMK - Beiratkozás a magyar köznevelésbe

o eÜgyintézés - BNTTJ - Beiratkozás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonnyal

o eÜgyintézés - ÁIK - Átiratkozás intézmények között

Ø Kiiratkozás ügycsoport

o eÜgyintézés - KIK - Kiiratkozás a köznevelésből

o eÜgyintézés - KNTTJ - Kiiratkozás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból

o eÜgyintézés - KTIT - Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése

o eÜgyintézés - MJIK - Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése

o eÜgyintézés - VJB - Vendégtanulói jogviszony iránti kérvény benyújtása

Ø Tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés ügycsoport

o eÜgyintézés - OTCSK - Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelem benyújtása

o eÜgyintézés - IEDM - Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására kérelem benyújtása

o eÜgyintézés - TMGI - Tanulói mulasztás igazolása

o eÜgyintézés - TFMGK - Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása

o eÜgyintézés - TKST - Közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás benyújtása

o eÜgyintézés - TSMT - Gyakorlati hely megadása és tanulószerződés feltöltése

Ø Bizonyítvánnyal kapcsolatos ügyintézés ügycsoport

o eÜgyintézés - BTI - Bizonyítvány- vagy törzslapmásodlat igénylése

o eÜgyintézés - SZAV - Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése

 

Letölthető anyagok:

Kréta e ügyintézés 1

Kréta e ügyintézés 2

Kréta segédlet

KAFFEE felhasználói segédlet

Piliscsévi Általános Iskola

2519 Piliscsév, Iskola utca 1-3.

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: 06/33 555 004

Mobiltelefon: 06/232 0803

 

Intézményvezető: Maduda Ildikó

Intézményvezető-helyettes: Harcos Éva

Iskolatitkár: Hajós Imréné