foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

A Piliscsévi Általános Iskola diákönkormányzatának

szervezeti és működési szabályzata

 

A diákönkormányzat célja

 

  1. Biztosítani a diákság, a tanári kar és az iskola vezetősége között az együttműködést.
  2. Önálló kezdeményezéseivel, javaslataival segítse az iskolai oktató-nevelő munka minél magasabb szintű megvalósulását.
  3. Szervezze és irányítsa az iskola szabadidős tevékenységeit, törekedjen az egyre önállóbb munkára.

 

 

A diákönkormányzat szervezeti felépítése

 

A diákönkormányzat élén az iskolai diákbizottság áll, tagjai az osztály diákbizottsági tagok 4-8. osztályig, osztályonként 2 fő. Az iskolai diákbizottság tagja minden tanuló.

Az iskolai diákbizottságot az iskola vezetősége és a nevelőtestület előtt a tanulók által választott

 DÖK - titkár képviseli. A DÖK - titkárt a diákbizottság fogadja el.

A diákönkormányzat tevékenységét az iskolai diákönkormányzat-vezető tanár támogatja és fogja össze.

A DÖK a diákképviselőn és az említett pedagóguson keresztül is érvényesítheti jogait és fordulhat az iskola vezetőségéhez.

 

A diákönkormányzat működési rendje

 

A diákönkormányzat élén álló diákbizottság havonta egyszer ülésezik, ahol az aktuális problémákat a segítő tanár vezetésével megbeszélik.

Szavazás esetén a diákbizottságnak van szavazati joga, mely 50%-os részvételi aránnyal határozatképes, és a jelenlévők 2/3-ának azonos szavazata szükséges a döntéshozatalhoz.

A diákközgyűlés az iskola tanulóinak legmagasabb tájékozódó – tájékoztató fóruma. A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti a közérdekű észrevételeit, javaslatait, kritikai megjegyzéseit.

Az évi rendes diákközgyűlés minden évben tavasszal tartandó. A rendkívüli diákközgyűlés összehívását az iskola igazgatója vagy a DÖK vezetője is kezdeményezheti.

 

 

A diákönkormányzat jogai

 

A tanulók érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A DÖK tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.

 

  1. A diákönkormányzatnak – a nevelőtestület véleményének kikérésével – döntési joga van:

-          a saját működéséről

-          a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról

-          egy tanítás nélküli munkanap programjáról

 

  1. A diákönkormányzatnak véleményezési joga van:

-          a tanulók nagyobb közösségét (az alsó tagozatot ill. felső tagozatot) érintő kérdések meghozatalánál

-          a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítésénél, elfogadásánál

-          a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésénél, megszervezésénél

-          az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához

-          a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásánál

 

  1. A diákönkormányzatnak egyetértési joga van:

-          az iskolai SZMSZ tanulókra vonatkozó részek elfogadásában

-          a házirend elfogadásában

 

  1. A DÖK feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, de ezzel nem korlátozhatja az iskola működését.

 

  1. A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létesíteni, illetve ilyenhez csatlakozni.

 

 

 

 A DÖK által szervezett rendezvények

 

-          papírgyűjtések

-          Mikulás ünnepség

-          Farsangi bál

-          Gyermeknap

-          Diákközgyűlés

 

 

A diákbizottság tagjai a 2019/20-as tanévben

 

DÖK elnök : Bába Kíra                                

Helyettes:     Strbik Sára                              

Tagok:    Strbik Emma                                  

               Tóth Zoé                                         

               Hoffmann Benedek                      

               Kunyik Csilla                                   

               Klányi Norisz                                  

               Mesterházi Attila                         

               Vadász Csenge                               

               Velmovszki Martin                       

               Kunyik Gergő                                  

               Németh Máté                                 

               Rumpli Gabriella